Ποιες είναι οι απαιτούμενες παράμετροι για ένα άρθρο;

Ένα άρθρο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 500 λέξεις και το πολύ 2.000 λέξεις.    Πρόκειται για περίπου 1 έως 3 σελίδες πληροφοριών.